Türkiýäniň Bolu welaýatynda görnükli türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň 80 ýyllyk ýubileýi mynasybetli dabaraly çäre geçirildi

2020-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda TÜRKSOÝ we Ilçihana tarapyndan Türkiýäniň Bolu welaýatynyň Seben etrabyndaky Türk dünýäsi sungat şäherçesinde görnükli türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň 80 ýyllyk ýubileýi mynasybetli dabaraly çäräniň geçirilendigi barada habar berýäris.

         Bu çärä TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary D.Kaseinow, Seben etrabynyň häkimi Fatih Kawak, Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçisi I.Amanlyýew, agzalan häkimligiň, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar..

         Dabarada TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary D.Kaseinow, Türkmenistanyň Ilçisi I.Amanlyýew we Seben etrap häkimi Fatih Kawak çykyş etdiler. Ilçiniň çykyşynda Çuňňur Hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynda halkymyzyň medeni mirasynyň ösdürilmegi we dünýä ýaýylmagy meselesine giň orun berilýändigi, bu çäräniň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän senesinde geçirilmeginiň aýratyn ähmiýete eýedigi nygtaldy. Dünýä derejesinde meşhur kompozitor N.Halmämmedowyň ömri we döredijiligi barada aýdyldy hem-de onuň türkmen saz sungatyna we dünýä medeniýetine uly goşandy barada bellenildi. Dabaranyň dowamynda ýurdumyzyň sazandasy Rüstem Rahmedow Nury Halmämmedowyň "Dutaryň owazy" sazyny çaldy. Soňra TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Dýusen Kaseinow R.Rahmedow bilen bilelikde meşhur kompozitoryň "Haýrana galar" saz eserini janlandyrdylar.   

Çäreniň dowamynda Türk dünýäsi sungat şäherçesinde ýerleşýän we meşhur türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň adyny göterýän agaç öýüň öňüne gül desseleri goýuldy.