ÜNS BERİŇ! Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 17-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy (Ankara ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçýär. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadylýar. Türkmenistanyň raýatlary zerur bolan halatynda +90 312 441 71 22 hem-de +90 537 340 18 66 telefon belgilerimize ýa-da tmankara@yahoo.com internet poçtamyza ýüz tutup bilerler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähli döwletler bilen dostlukly, netijeli we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda, BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, beýleki abraýly halkara guramalaryň işine gatnaşmakda, şeýle hem ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurluşynyň has wajyp meselelerini çözmäge doly derejede gatnaşmagy üçin amatly mümkinçilikleri döretmekde ähmiýetlidigini bellemek isleýärin".

Soňky habarlar