ÜNS BERİŇ! Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 17-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy (Ankara ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçýär. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadylýar. Türkmenistanyň raýatlary zerur bolan halatynda +90 312 441 71 22 hem-de +90 537 340 18 66 telefon belgilerimize ýa-da tmankara@yahoo.com internet poçtamyza ýüz tutup bilerler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar