"TÜRKMENİŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI" KITABYNYŇ TANYŞDYRYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Stambuldaky Türkmenistanyň Baş konsullygy bilen Stambul uniwersiteti-Jerrahpaşa bilelikde 2021-nji ýylyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli "Türkmenistan - Parahatçylyk we Ynanyşmagyň" ýyly diýip yglan edilendigine bagyşlanyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň "Türkmeniň Döwletlilik Ýörelgesi kitabyň türk dilinde tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Çärä Türkmenistan Türkiýe Respublikasyndaky Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanliyew, Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly Myratgeldi Seyitmammedow, Stambul uniwersiteti-Jerrahpaşa rektory Prof. Dr. Nuri Aydyn, Çanakkale 18 mart uniwersitetiniň rektory Prof. Dr. Sedat Murat, Türkmenistan raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Halit Kanak, Marmara Strategiki we Jemgyýetçilik ylmy-barlag gaznasynyň wise-prezidenti Sezgin BLGİÇ, Stambul Uniwersiteti-Jerrahpaşa akademikleri Nurjan Güder,  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyndan wideoaragatnaşyk arkaly şeýle-hem mugallymlar we talyplary gatnaşdy. Mundan başga-da, tanyşdyryş ýygnagyna dürli metbugat agzalary gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň taryhy, medeniýeti, sungaty, durmuş-ykdysady durmuşy, geçmişi, şu güni we geljegi barada gymmatly eserleri barada söhbet edildi. Bu babatda, gatnaşyjylara hödürlenen “Türkmanyň abadançylyk ýörelgesi” kitaby barada maglumat berildi.

Bu kitapda durmuşyň maýasy, ýurduň abadançylygy, ebedi ýaşaýşyň taraplary, ylymyň ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, yhlas, myhmansöýerlik, dostluk we doganlyk gatnaşyklary, agzybirlik we raýdaşlyk ýaly düşünjeler bar hemmetaraplaýyn düşündirildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti täze kitabynda dünýä üçin görelde bolup durýan türkmen halkynyň ýörelgelerine içgin garaýyşlaryny beýan edýär we halkymyzyň ozalky däp-dessurlaryny, watanyň abadançylygy we häzirki nesilleri terbiýelemekde eýeleýän ornyny belläp geçýär.

Bu gymmatly eserde halkymyzyň milli mirasyny geljekki nesillere geçirmek, goramak, ýaýratmak we gowşurmak bilen baglanyşykly meseleler möhüm orny eýeleýär. Bu ugurda, Prezidentimiz jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýaş nesillerimizi bu ugurda döwrebap derejelere laýyk şahsyýet hökmünde ýetişdirmek üçin ylmy gözlegler geçirilýär. Şeýle-hem halkymyzyň däp-dessurlary, milli gymmatlyklary dünýä görelde hökmünde ylmy taýdan gözden geçirilýär we ähmiýeti düşündirilýär. Galybersede ösüp barýan nesilleriň watançylyk ruhuny ösdürmekde we asyrlaryň dowamynda emele gelen milli däp-dessurlaryň dowam etmeginde möhüm ähmiýete eýedi barada bellenýär.