HÖKÜMETARA TÜRKMEN-RUS TOPARYNYŇ ÇÄKLERINDÄKI SÖWDA WE MAÝA GOÝUMLARYNA GOLDAW BERMEK BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI TOPARYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 25-nji martynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň çäklerindäki söwda we maýa goýumlaryna goldaw bermek boýunça ýokary derejeli toparyň 8-nji mejlisi geçirildi.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary K.A.Gurbanow, rus tarapyna bolsa Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministriniň orunbasary D.W.Wolçaw ýolbaşçylyk etdiler.

Taraplar söwda-ykdysady ugurda özara hereketleri ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de Türkmenistanyň Hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyna seretdiler.

Bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň işine seredildi. Senagat, energiýa, maliýe ulgamlarynda, şol sanda Türkmenistanyň we Russiýanyň maliýe düzgünleşdirijileriniň we täjirçilik banklarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de beýleki ulgamlarda özara söwdany we özara hereketleri kämilleşdirmegiň şertleri bilen bagly pikirler alşyldy.

Mejlisiň ahyrynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň çäklerindäki söwda we maýa goýumlaryna goldaw bermek boýunça ýokary derejeli toparyň 8-nji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi.